Main navigation back

Конкурси

Конкурс за доставчик за изпълнение на услуга: „Организирано пътуване „Балкански полуостров“ на наградени застрахователни агенти, ръководители група и Мениджъри от мрежа УМ, класирани по конкурс „КАСКО И ГО“ за 2017 г.“

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик за изпълнение на услуга: „Организирано пътуване „Балкански полуостров“ на наградени застрахователни агенти, ръководители група и Мениджъри от мрежа УМ, класирани по конкурс „КАСКО И ГО“ за 2017 г.“

Документация:

Задание

Съдържание на офертата и критерии за избор на изпълнител

Образец 

Срок за представяне на офертата - 30.04.2018 г. Офертата следва да се изпрати в запечатан плик на адрес: гр. София 1504, ул. „Проф. М Бичев” № 2, Алианц България Холдинг, управление „АСД и капитално строителство“ – Десислава Кръстева, моб. тел.: 0885 77 58 61.

Уведомяваме ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за ваша сметка.

Допълнителна информация може да получите на адреса на управление „АСД и капитално строителство” или на тел.: 0888 929 756 – Ясен Тодоров или 0885 77 58 61 и  02 9302010 – Десислава Кръстева.

Конкурс за доставчик за изпълнение на услуга: „Обучение в Лисабон за най-успешните служители на УниКредит Булбанк и Алианц Банк България за 2017 г."

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик за изпълнение на услуга: „Обучение в Лисабон за най-успешните служители на УниКредит Булбанк и Алианц Банк България за 2017 г.”

Документация:

Задание

Съдържание на офертата и критерии за избор на изпълнител

Образец 

Срок за представяне на офертата - 23.04.2018 г. Офертата следва да се изпрати в запечатан плик на адрес: гр. София 1504, ул. „Проф. М Бичев” № 2, Алианц България Холдинг, управление „АСД и капитално строителство“ – Десислава Кръстева, моб. тел.: 0885 77 58 61.

Уведомяваме ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за ваша сметка.

Допълнителна информация може да получите на адреса на управление „АСД и капитално строителство” или на тел.: 0888 929 756 – Ясен Тодоров или 0885 77 58 61 и  02 9302010 – Десислава Кръстева.

Конкурс за избор на доставчик на услуга: "Обучение в Рим за най-успешните служители на УниКредит Булбанк и Алианц Банк България и отговорници от мрежи УМ и АЛФ за 2017 г.”

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на услуга: "Обучение в Рим за най-успешните служители на УниКредит Булбанк и Алианц Банк България и отговорници от мрежи УМ и АЛФ за 2017 г.”

Документация:

Задание

Съдържание на офертата и критерии за избор на изпълнител

Образец

Срок за подаване на оферти - 23.04.2018 г. (вкл.) на адрес: гр. София 1504, ул. Милко Бичев №2, Алианц България Холдинг - Деловодство, за Управление „АСД и капитално строителство“ – Десислава Кръстева, моб тел.: 0885 77 58 61.

Уведомяваме Ви, че настоящото уведомление и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на Оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл.12 от ЗЗД. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че Офертата Ви не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас Оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

допълнителна информация може да получите на адреса на Управление „АСД и капитално строителство” и на тел. 0888 929 756 – Ясен Тодоров или 0885 77 58 61 и  02 930 20 10 – Десислава Кръстева.

Алианц Банк България кани всички студенти и докторанти, които са на възраст до 30 г. да участват в конкурса за създаване на идеен проект за банков офис.

В конкурса могат да участват и екипи от студенти и докторанти, отговарящи на възрастовото ограничение. Най-добрите 3 проекта ще бъдат наградени:

I място – 1 500 лв.

II място – 1 000 лв.

III място –   750 лв.

Името на победителите ще бъде оповестено публично от Алианц Банк България чрез официално изявление в пресата и на корпоративния уебсайт, както и в бъдещата реклама на проекта.

Алианц Банк България ще предложи на спечелилите конкурса договор за последващо сътрудничество.

При липса на кой да е от документите за участие в търга, проектът се дисквалифицира, ако не бъде представен своевременно.

Проектите се изпращат на marketmanagement@bank.allianz.bg в срок до 17.12.2017 г.

Документи за участие в конкурса:

Регламент на конкурса

Задание за проектиране

Декларация за авторски права

Allianz Signage

Схеми на офиси на Алианц Банк България

Лого на Алианц

За контакт и допълнителна информация: Велислава Тенева -  velislava.teneva@bank.allianz.bg и Боряна Делчева - boryana.delcheva@bank.allianz.bg