Main navigation back

Конкурси

Конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Allianz Bank’s Digitalisation Platform"

Алианц Банк България АД обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Allianz Bank’s Digitalisation Platform”.

Заявка за получаване на  набора документи за участие в конкурса се изпраща на е-mail: boryana.delcheva@bank.allianz.bg

Пълният набор документи се предоставя след подписана декларация за конфиденциалност от страна на кандидата.

Срок за представяне на оферта - 13.07.2018 г. до 17.00 ч. Пакетът документи следва да се изпрати на адрес: 1202 гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79, Алианц Банк България АД, „Деловодство”.

Документите за конкурса следва да са в запечатан, непрозрачен плик, като в отделен плик вътре в основния, следва да се постави запечатан плик с надпис „Ценова оферта“.

На основния плик следва да се напише: „За участие в конкурс за избор на доставчик на услуга  „Allianz Bank’s Digitalisation Platform”. Да не се отваря преди конкурса“.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

За допълнителна информация: Боряна Делчева, тел. : +359 2 9215 608/ +359 897 806 279

Конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Доставка на канцеларски материали“ за  дружества от групата на „Алианц България Холдинг”

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Доставка на канцеларски материали“ за  дружества от групата на „Алианц България Холдинг”.

Документация:

1. Задание;

2. Съдържание на оферта и критерии за оценка

3. Въпросник към компания – кандидат доставчик;

4. Приложение 1

5. Приложение 2

Срок за представяне на офертата - 09.07.2018 г. до 16.00 ч. Пакетът документи следва да се изпрати на адрес: 1504 гр. София, ул. „Милко Бичев” №2, Алианц България, „Деловодство”.

Документите за конкурса следва да са в запечатан,непрозрачен плик, като в отделен плик вътре в основния, следва да се постави запечатан плик с надпис „Ценова оферта“.

На основния плик следва да се напише: „Доставка на канцеларски материали“. Да не се отваря преди конкурса“.

Уведомяваме ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за ваша сметка.

За допълнителна информация: Ясен Тодоров, тел.02 930 20 17, 0888 929  756

Открита процедура за избор на второ одиторско дружество - удължаване на срока!

ЗАД „Алианц България”, ЗАД „Алианц България Живот”, ЗАД „Енергия”, „ПОД Алианц България” АД и управляваните от него „ДПФ Алианц България”, „ДПФПС Алианц България”, „ЗППФ Алианц България” и „ЗУПФ Алианц България” и „Алианц Банк България” АД (Одитираните дружества), канят всички одиторски дружества, които са вписани в регистъра на регистрираните одитори съгласно ЗНФО, да вземат участие в процедурата за подбор на второ одиторско дружество, което съвместно с друго одиторско дружество да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети за финансовите години 2018-2024 включително по Международните счетоводни стандарти и на всички доклади, справки и приложения за регулаторни цели на Одитираните дружества, както и да изготви всички необходими документи във връзка с възложената работа при спазване на действащото законодателство.

Предложения за участие се подават на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №59, в срок до 02.07.2018 г.

Приложения:

1. Правила за подбор на второ одиторско дружество 

2. Документация за участие

3. Приложение 1

4. Приложение 2

Допълнителна информация може да получите на следния адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №59, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., лице за контакт: Коста Пъстрилов, тел. 02 9302333, e-mail: kosta.pastrilov@allianz.bg.

Конкурс за избор на доставчик на услуга "Симулиране на хакерска атака за достъп до лични и корпоративни данни (Web site penetration test)"

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на услуга "Симулиране на хакерска атака за достъп до лични и корпоративни данни (Web site penetration test)" на Алианц България Холдинг.

Документация:

1. Задание

2. Образец 1

Срок за представяне на офертата - 20.06.2018 г. до 16.00 ч. Пакетът документи следва да се изпрати на адрес: 1504 гр. София, ул. „Милко Бичев” №2, Алианц България, „Деловодство”.

Документите за конкурса следва да са в запечатан,непрозрачен плик, като в отделен плик вътре в основния, следва да се постави запечатан плик с надпис „Ценова оферта“.

На основния плик следва да се напише: „За участие в конкурс за избор на доставчик на услуга  „Penetration Testing". Да не се отваря преди конкурса“.

Уведомяваме ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за ваша сметка.

Допълнителна информация може да получите от: Костадин Костадинов - тел. 029302600, е-mail: rfp.itdep@allianz.bg,